Spracovanie osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovania

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu a spracovateľom osobných údajov podľa parafrafu 5 písm.
o) zákona 4. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon)
je:

Bc. Jarsolav Križan

Suchá nad Parnou 805

91901 Suchá nad parnou

IČO: 50014005

DIČ: 1076222774


(ďalej len prevádzkovaťeľ)

2. Kontaktné údaje prevázkovateľa sú:

E-mail: internetovyobchod333@gmail.com

3. Osobnými údajmi sú všetky údaje o fyzickej osobe, ktorými možno priamo či neriamo ju identifikovať.
Hlavne určitý indentifikátor napr. meno, priezvisko, emailová edresa, telefóne číslo, adresa fakturačná, 
adresa dodania, indentifikačné číslo, lokalizačné údaje, či sietový identifikátor.

Prevádzkovaťeľ ukladá tieto údaje o fyzickej osobe, ktorá v internetovom obchode vykonala objedávku.
A tieto údaje sú nevyhnutné pre vybavenie a doručenie objednávky. Tieto údaje môžu byť poskytnuté
napr. dopravcovi aby doručil objednávku zákazníkovi.

4. Prevázdkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Kontaktnými údajni zodpovednej osoby sú:

Bc. Jaroslav Križan

E-mail: internetovyobchod333@gmail.com

II:

Zdroje a kategórie spracovávaých osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol zákazník Prevádzkovateľ získal tieto osobné údaje
na základe plnenia objednávky v internetovom obchode.

2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.
Ak sa zákazník prihlási na odber newsletteru resp. noviniek, môže prevádzkovateľ poskytovať priamy
marketing zákazníkovi a to odosielanie obchodných oznamov a newsletterov. 
A to aj v prípade ak nedošlo k objednávke.
Zákazník sa môže z newsletteru kedykoľvek odhlásiť.

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky zákazníka.
Pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky.
(Meno, adresa a kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzavretie
a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu, či ju zo strany
prevádzkovateľa plniť.

3.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu povinností vzplývajúcich
zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom a po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

2. Po uplinutí tejto doby prevádzkovaťeľ osobné údaje zákazníka vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia sú osoby podielajúce sa na dodávaní tovaru, služieb, či realizácii platieb
na základe zmluvy. 

2. Prevádzkovaťeľ nepoužíva žiadne marketingové, či mailové služby tretích strán.

VI.

Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v zákone máte právo:

    - právo na prístup ku svojím osobným údajom
    
    - právo na opravu osobných údajov
    
    - právo na výmazanie osobných údajov
    
    - právo vznieť námietku voči spracovaniu údajov
    
    - právo na neprenositeľnosť údajov
    
    - právo odvolať súhlas so spracovaním údajov a to elektronicky na email prevádzkovateľa
    
2. Máte právo podať stažnosť v prípade že sa domnievate, že bolo porušené právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádkovateľ prijal všetky vhodné technologické a organizačné opatrenia 
k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádkovateľ prijal technické opartrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov.

3. K prístupu k osobným údajom má prístup len prevádzkovateľ, prípadne ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky potvrdzuje zákazník, že je oboznámený s podmienkami spracovania osobných údajov.

2. S týmito podmienkami súhlasí zákazník zašktnutím súhlasu v objednávke, prípadne prihlásením sa do newvsletteru.

3. Prevádzkovateľ má právo tieto podmienky zmeniť a náležite zákazníka o tejto zmene informovať
na emailovú adresu zákazníka.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnost dňa: 26.8.2022